23.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНИ

График ОБУЧЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНИ, както следва:

 

24.10.2023 г. (вторник) 10:00 ч. до 17:00 ч.    село Ситово

 

24.10.2023 г. (вторник) 13:00 ч. до 17:00 ч.    село Искра

 

25.10.2023 г. (сряда) 10:00 ч.      до 11:30 ч.    село Босна

 

25.10.2023 г. (сряда) 12:00 ч.      до 13:30 ч.    село Добротица

 

25.10.2023 г. (сряда) 14:00 ч.      до 15:30 ч.    село Любен

 

25.10.2023 г. (сряда) 10:00 ч.      до 12:00 ч.    село Попина

26.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 27.09.2023 г. от 17.30 ч.
18.09.2023

Съобщение

Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия – Ситово, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. е 19 септември 2023г. от 09:00 часа.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия – Ситово, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. е до 17:00ч. на 26 септември 2023г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Общинска избирателна комисия – Ситово, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 часа на 26 септември 2023г.

 

31.10.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 05.11.2023 г. от 12.00 ч.
28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

25.10.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 26.10.2023 г. от 16.30 ч.
23.10.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 23.10.2023 г. от 17.30 ч.
21.10.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 22.10.2023 г. от 16.30 ч.
12.10.2023

Съобщение

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

 

21.10.2023 г. (събота) 10:00 ч.                Членове на СИК 601, 602, 603, 604

 

21.10.2023 г. (събота) 13:00 ч.                Членове на СИК 605, 606, 607, 608

 

22.10.2023 г. (неделя) 10:00 ч.               Членове на СИК 609, 610, 611, 612

 

22.10.2023 г. (неделя) 13:00 ч.               Членове на СИК 613, 614, 615

 

МЯСТО: СГРАДА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИТОВО

2 ЕТАЖ, ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИТОВО  

12.10.2023

Съобщение

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници

Застъпниците се регистрират в ОИК - Ситово чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител във формат (еxsеl), както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).
01.10.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 02.10.2023 г. от 17.30 ч.
25.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 25.09.2023 г. от 17.30 ч.
25.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 26.09.2023 г. от 17.30 ч.
21.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 21.09.2023 г. от 17.30 ч.
18.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 18.09.2023 г. от 17.30 ч.
15.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 17.09.2023 г. от 17.30 ч.
15.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 15.09.2023 г. от 17.30 ч.
11.09.2023

Съобщение

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация на ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Ситово

Инициативният комитет в срок до 18септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Ситово заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Ситово извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 18септември 2023г. 17:00 ч. включително.

11.09.2023

Съобщение

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Ситово–Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. 

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Ситово, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия Ситово извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  до 18 септември 2023г. 17:00 ч. включително.

09.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 11.09.2023 г. от 17.30 ч.
още съобщения

Календар

Решения

  • № 80-МИ / 05.11.2023

    относно: Определяне на членове от ОИК Ситово, които да предадат избирателните списъци от секционните избирателни комисии и общинска избирателна устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане на „Информационно обслужване“ АД след произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 79-МИ / 30.10.2023

    относно: РЕЗУЛТАТИ ПЪРВИ ТУР

  • № 78-МИ / 29.10.2023

    относно: ОТНОСНО: Жалба от Димитър Маринчев Христов, председател на МК „БСП за България“ против действия на СИК 193200608

всички решения