Общинска избирателна комисия Ситово


РЕШЕНИЕ
№ 79-МИ
Ситово, 30.10.2023

ОТНОСНО: РЕЗУЛТАТИ ПЪРВИ ТУР

Приложение № 90-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИТОВО

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 

Брой мандати за общински съветници

 

Тринадесет                                                                           13

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 30.10.2023 г., в 00:00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е Сто седемдесет и девет 179  гласове.

           (с думи)                       (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА

 

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                Тринадесет                                                                       13                     

                                      (с думи)                                               (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

БРОЙ МАНДАТИ

…………….          ……………

с думи                    с цифри

7

ПП ГЕРБ

Три                                     3

57

Движение за права и свободи – ДПС

Седем                                7

68

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ИТН, БВ)

Три                                     3

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

7

ПП ГЕРБ

1.

Станчо Борисов Арсов

А

155

2.

Мартин Мариянов Костов

А

68

3.

Николета Златкова Деведжиева

А

65

4.

Еда Бехчет Самиева

А

48

5.

Росен Георгиев Колев

Б

8

6.

Иван Илиев Алексиев

Б

28

7.

Октай Бейхан Хюсеин

Б

26

8.

Хризантема Христова Йорданова

Б

13

9.

Бейнур Фикрет Зекеря

Б

2

10.

Бейти Лютфи Мустафа

Б

26

11.

Гинка Атанасова Макриева

Б

26

12.

Красимира Георгиева Калинова

Б

0

13.

Мертол Рейханов Мюджелитов

Б

4

42

Възраждане

1.

Енчо Георгиев Дойков

А

16

 

 

2.

Божидар Кръстилев Бъчваров

А

14 (8)

 

 

3.

Петранка Димитрова Маринова

Б

0

 

 

4.

Любка Иванова Иванова

Б

1

57

Движение за права и свободи – ДПС

1.

Сердар Вахдет Адем

А

982

2.

Ридван Ахмед Кязим

Б

13

3.

 Рашид Ахмед Абтула

Б

34

4.

Дженгис Мюдесир Еюб

Б

6

5.

Седат Исмаил Ариф

Б

30

6.

Несрин Осман Башар

Б

21

7.

Талят Мустафа Шаюб

Б

41

8.

Мехмед Вадет Мухарем

Б

13

9.

Халид Еролов Бошнаков

Б

91

10.

Шенер Рафидин Бейзат

Б

20

11.

Али Еюб Осман

Б

14

12.

Вилдан Неждет Мемиш

Б

30

13.

Рейхан Басриев Хамидов

Б

8

68

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ИТН, БВ)

1.

Янко Любенов Къров

А

213

2.

Диана Йорданова Йовчева

А

73

3.

Драгомир Киров Иванов

А

52

4.

Марияна Лъчезарова Савова-Цанева

А

48

5.

Димитър Маринчев Христов

Б

27

6.

Искра Йорданова Георгиева

Б

14

7.

Йорданка Маринова Костадинова

Б

18

8.

Светла Радева Удрева

Б

4

9.

Зорица Русева Маринова

Б

4

10.

Георги Валентинов Гърдев

Б

7

11.

Емил Иванов Гойчев

Б

28

12.

Деян Неделчев Неделчев

Б

14

13.

Валери Тодоров Илиев

Б

9

 (Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1.          Дженгис Мюдесир Еюб

Движение за права и свободи – ДПС

***

2.          Диана Йорданова Йовчева

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ИТН, БВ)

***

3.          Драгомир Киров Иванов

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ИТН, БВ)

***

4.          Мартин Мариянов Костов

ПП ГЕРБ

***

5.          Несрин Осман Башар

Движение за права и свободи – ДПС

***

6.          Николета Златкова Деведжиева

ПП ГЕРБ

***

7.          Рашид Ахмед Абтула

Движение за права и свободи – ДПС

***

8.          Ридван Ахмед Кязим

Движение за права и свободи – ДПС

***

9.          Седат Исмаил Ариф

Движение за права и свободи – ДПС

***

10.      Сердар Вахдет Адем

Движение за права и свободи – ДПС

***

11.      Станчо Борисов Арсов

ПП ГЕРБ

***

12.      Талят Мустафа Шаюб

Движение за права и свободи – ДПС

***

13.      Янко Любенов Къров

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ИТН, БВ)

***

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Дончева Василева 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юмюхан Назъм Расим

СЕКРЕТАР: Радка Здравкова Карарадова

ЧЛЕНОВЕ:

 

Александър Асенов Спасов

Миглена Василева Симеонова

Ваня Йорданова Драгоева

Никола Йорданов Йорданов

Даниела Христова Георгиева

Ренета Петрова Топалова-Димитрова

Йовка Иванова Траянова

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИТОВО

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

 

Днес, 30.10.2023 г., в 05:25 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община СИТОВО,  област СИЛИСТРА, на първи

СЕЗГИН БАСРИ АЛИИБРЯМ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН ***, издигнат от Движение за права и свободи – ДПС

 

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 1556 действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Дончева Василева 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юмюхан Назъм Расим

СЕКРЕТАР: Радка Здравкова Карарадова

ЧЛЕНОВЕ:

 

Александър Асенов Спасов

Миглена Василева Симеонова

Ваня Йорданова Драгоева

Никола Йорданов Йорданов

Даниела Христова Георгиева

Ренета Петрова Топалова-Димитрова

Йовка Иванова Траянова

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИТОВО

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БОСНА

 

Днес, 30.10.2023 г., в 05:35 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство БОСНА, община Ситово, област Силистра., на първи тур

ДЕНИС НЕЖДЕТ РЮСТЕМ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН ***, издигнат от Движение за права и свободи – ДПС

 (наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 175 действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Дончева Василева 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юмюхан Назъм Расим

СЕКРЕТАР: Радка Здравкова Карарадова

ЧЛЕНОВЕ:

 

Александър Асенов Спасов

Миглена Василева Симеонова

Ваня Йорданова Драгоева

Никола Йорданов Йорданов

Даниела Христова Георгиева

Ренета Петрова Топалова-Димитрова

Йовка Иванова Траянова

 

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИТОВО

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАРВАН

 

Днес, 30.10.2023 г., в 05:45 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство ГАРВАН, община Ситово, област Силистра., на първи тур

ГИНКА АТАНАСОВА МАКРИЕВА

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН ***, издигнат от ПП ГЕРБ

 (наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 81 действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Дончева Василева 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юмюхан Назъм Расим

СЕКРЕТАР: Радка Здравкова Карарадова

ЧЛЕНОВЕ:

 

Александър Асенов Спасов

Миглена Василева Симеонова

Ваня Йорданова Драгоева

Никола Йорданов Йорданов

Даниела Христова Георгиева

Ренета Петрова Топалова-Димитрова

Йовка Иванова Траянова

 

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИТОВО

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОБРОТИЦА

 

Днес, 30.10.2023 г., в 05:55 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство ДОБРОТИЦА, община Ситово, област Силистра., на първи тур

ИСКРА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН *** издигнат от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ИТН, БВ)

 (наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 155 действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Дончева Василева 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юмюхан Назъм Расим

СЕКРЕТАР: Радка Здравкова Карарадова

ЧЛЕНОВЕ:

 

Александър Асенов Спасов

Миглена Василева Симеонова

Ваня Йорданова Драгоева

Никола Йорданов Йорданов

Даниела Христова Георгиева

Ренета Петрова Топалова-Димитрова

Йовка Иванова Траянова

 

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИТОВО

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИСКРА

 

Днес, 30.10.2023 г., в 05:55 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство ИСКРА, община Ситово, област Силистра., на първи тур

БИЛГИН БЕЙДЖЕТ НИЯЗИ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН *** издигнат от Движение за права и свободи-ДПС

 (наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 850 действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Дончева Василева 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юмюхан Назъм Расим

СЕКРЕТАР: Радка Здравкова Карарадова

ЧЛЕНОВЕ:

 

Александър Асенов Спасов

Миглена Василева Симеонова

Ваня Йорданова Драгоева

Никола Йорданов Йорданов

Даниела Христова Георгиева

Ренета Петрова Топалова-Димитрова

Йовка Иванова Траянова

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИТОВО

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЮБЕН

 

Днес, 30.10.2023 г., в 05:55 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство ЛЮБЕН, община Ситово, област Силистра., на първи тур

ЕДЖЕВИТ ДЖЕВДЕТ ШАБАН

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН *** издигнат от Движение за права и свободи-ДПС

 (наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 305 действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Дончева Василева 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юмюхан Назъм Расим

СЕКРЕТАР: Радка Здравкова Карарадова

ЧЛЕНОВЕ:

 

Александър Асенов Спасов

Миглена Василева Симеонова

Ваня Йорданова Драгоева

Никола Йорданов Йорданов

Даниела Христова Георгиева

Ренета Петрова Топалова-Димитрова

Йовка Иванова Траянова

 

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община СИТОВО

област СИЛИСТРА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОПИНА

 

Днес, 30.10.2023 г., в 05:55 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство ПОПИНА, община Ситово, област Силистра., на първи тур

СВЕТЛА РАДЕВА УДРЕВА

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН *** издигнат от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ИТН, БВ)

 (наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 166 действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Дончева Василева 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юмюхан Назъм Расим

СЕКРЕТАР: Радка Здравкова Карарадова

ЧЛЕНОВЕ:

 

Александър Асенов Спасов

Миглена Василева Симеонова

Ваня Йорданова Драгоева

Никола Йорданов Йорданов

Даниела Христова Георгиева

Ренета Петрова Топалова-Димитрова

Йовка Иванова Траянова

 

 

 

 

 

Председател: Теодора Павлова Тодорова

Секретар: Радка Здравкова Карарадова

* Публикувано на 30.10.2023 в 07:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 80-МИ / 05.11.2023

  относно: Определяне на членове от ОИК Ситово, които да предадат избирателните списъци от секционните избирателни комисии и общинска избирателна устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане на „Информационно обслужване“ АД след произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 79-МИ / 30.10.2023

  относно: РЕЗУЛТАТИ ПЪРВИ ТУР

 • № 78-МИ / 29.10.2023

  относно: ОТНОСНО: Жалба от Димитър Маринчев Христов, председател на МК „БСП за България“ против действия на СИК 193200608

всички решения