предстоящо заседание на ОИК:

дневен ред

17:30
26.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 27.09.2023 г. от 17.30 ч.
18.09.2023

Съобщение

Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия – Ситово, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. е 19 септември 2023г. от 09:00 часа.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия – Ситово, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. е до 17:00ч. на 26 септември 2023г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Общинска избирателна комисия – Ситово, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 часа на 26 септември 2023г.

 

01.10.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 02.10.2023 г. от 17.30 ч.
25.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 25.09.2023 г. от 17.30 ч.
25.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 26.09.2023 г. от 17.30 ч.
21.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 21.09.2023 г. от 17.30 ч.
18.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 18.09.2023 г. от 17.30 ч.
15.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 15.09.2023 г. от 17.30 ч.
15.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 17.09.2023 г. от 17.30 ч.
11.09.2023

Съобщение

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Ситово–Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. 

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Ситово, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия Ситово извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  до 18 септември 2023г. 17:00 ч. включително.

11.09.2023

Съобщение

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация на ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Ситово

Инициативният комитет в срок до 18септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Ситово заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Ситово извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 18септември 2023г. 17:00 ч. включително.

09.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК на 11.09.2023 г. от 17.30 ч.
още съобщения

Календар

Решения

  • № 52-МИ / 27.09.2023

    относно: назначаване на СИК на територията на община Ситово за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 51-МИ / 27.09.2023

    относно: процедура за определяне на поредните номера на местните коалиции от Общинска избирателна комисия в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 29 октомври 2023 година

  • № 50-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистриране за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. на кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛО ГАРВАН на КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

всички решения